Με ακρίβεια και πιστοποιημένη αξιοπιστία

Ανοσοενζυμική μέθοδος Elisa και τροφική δυσανεξεία

Η γνωστή και έγκυρη διαγνωστική μέθοδος ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) είναι μια ανοσοενζυμική μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται εκτενώς στην εργαστηριακή ιατρική για την ανίχνευση διαφόρων αντιγόνων και αντισωμάτων, καθώς και για πολλές επιδημιολογικές μελέτες.

Τα βασικά πλεονεκτήματά της έναντι των άλλων ανοσοδοκιμασιών είναι κυρίως:

  1. H υψηλότερη ευαισθησία της και η επαναληψιμότητά της και
  2. H μη χρησιμοποίηση ραδιενέργειας, όπως στις μεθόδους RIA (Radioimmunoassay).

Στην περίπτωση της Τροφικής Δυσανεξίας, τα αντιγόνα των τροφίμων βρίσκονται σε έξι μίγματα τα οπoία τοποθετούνται σε ειδική πλάκα ELISA.

Tα εκχυλίσματα των αντιγόνων των διαφόρων τροφίμων της εξέτασης είναι εγκεκριμένα και ελεγμένα για να είναι εξασφαλισμένη η μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Χρησιμοποιείται ορός αίματος του ασθενούς, ο οποίος τοποθετείται σε ειδικό διαλυτικό διάλυμα και στη συνέχεια τοποθετείται στις ειδικές αριθμημένες θέσεις της πλάκας όπου υπάρχουν τα μίγματα των αντιγόνων των τροφίμων και παραμένει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να διεκπεραιωθεί η αντίδραση αντιγόνου-αντισώματος.

Στη συνέχεια η πλάκα ξεπλένεται με ειδικό διάλυμα ξεπλύματος σε αυτόματο μηχάνημα για να απομακρυνθούν άλλα αντισώματα και άλλα κατάλοιπα αίματος.

Μετά τοποθετείται στις ειδικές αριθμημένες θέσεις της πλάκας ένα αντιδραστήριο με ειδικά αντισώματα και συνδεδεμένο με ένα ειδικό χρωμογόνο ένζυμο, όπου παραμένει ξανά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να διεκπεραιωθεί η αντίδραση.

Στη συνέχεια η πλάκα ξεπλένεται και πάλι.

Μετά τοποθετείται στις ειδικές αριθμημένες θέσεις της πλάκας ένα τρίτο αντιδραστήριο με ένα ειδικό υπόστρωμα και παραμένει πάλι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια με ένα τέταρτο αντιδραστήριο σταματούμε την αντίδραση και η πλάκα είναι έτοιμη να μετρηθεί.

Συνηθέστερες εφαρμογές της μεθόδου Elisa

Ιδανική εφαρμογή της μεθόδου Elisa είναι η μέτρηση για τροφικές αλλεργίες και δυσανεξείες σε τροφές.

Οι μετρήσεις γίνονται σε ειδικό αυτόματο μηχάνημα (Elisa reader) όπου γίνεται η καταμέτρηση των αντισωμάτων του ασθενούς μαζί με την καταμέτρηση του ορού ελέγχου ποιότητας και των 2 προτύπων βαθμονομημένων ορών.

Ακολούθως τα αποτελέσματα μεταφέρονται αυτόματα σε ειδικό πρόγραμμα στον υπολογιστή όπου ελέγχονται και αξιολογούνται και στη συνέχεια τυπώνονται και παραδίδονται στον ασθενή.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ